top of page

Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM - Agenda spotkania

Czas na Walne Zgromadzenie Delegatów PRFM.

Spotkanie odbędzie się dnia 6 czerwca 2018, od godziny 11:00 w budynku Warsaw Trade Tower przy ulicy Chłodnej 51 (35. piętro).

Poniżej znajduje się planowany przebieg spotkania i najważniejsze jego punkty:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

 3. Sporządzenie listy obecności.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Przedstawienie porządku obrad.

 6. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.

 7. Przyjęcie porządku obrad.

 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu i finansowego Stowarzyszenia za rok 2017 wraz z oceną ww. sprawozdań.

 9. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu i finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.

 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

 11. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

 12. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2017.

 13. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2017.

 14. Zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia Zarządu.

 15. Głosowanie i podjęcie uchwały o wyborze uzupełniającym kandydatów do Zarządu.

 16. Złożenie przez Zarząd wniosku o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia dla Stana Mitchella

 17. Głosowanie i podjęcie uchwał o nadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia dla Stana Mitchella

 18. Omówienie bieżących projektów w Grupach Roboczych

 19. Omówienie strategii działania na rok 2018.

 20. Wolne wnioski.

 21. Zamknięcie zebrania.

Zapraszamy wszystkich Delegatów do udziału!

Wyróżnione posty