top of page

O POLSKIEJ RADZIE

FACILITY MANAGEMENT

Celami stowarzyszenia są:

 

 1. Konsolidacja oraz integracja osób i podmiotów działających w obszarze FM,

 2. Promowanie oraz edukacja idei Facility Management jako nowej i stałej dyscypliny zawodowej,

 3. Promowanie najlepszych praktyk i doświadczeń z zakresu Facility Management,

 4. Budowanie prestiżu zawodu Facility Managera i jego promocja wśród: młodzieży, absolwentów, środowisk klienckich, rządu oraz tworzenie standardów zawodowych tej grupy zawodowej,

 5. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej związanej z Facility Management, w szczególności opracowywanie i doskonalenie kodeksu etyki zawodowej,

 6. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządowej, a także innych organizacji społecznych, gospodarczych, konsumenckich i ekologicznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Konsolidację podmiotów świadczących usługi z obszaru Facility Management

 2. Współpracę z innymi organizacjami branżowymi (IFMA, RICS, PRCH, Lewiatan, etc.),

 3. Organizowanie udziału członków Stowarzyszenia w konferencjach tematycznych i spotkaniach branżowych,

 4. Opracowanie planu promocji usług Facility Management dla obiektów biurowych, centrów handlowych, magazynów, obiektów przemysłowych, obiektów administracji publicznej i innych),

 5. Wydawanie cyklicznych publikacji w zakresie przykładów usług Facility Management dla rynków: biurowego, administracji publicznej, centrów handlowych, magazynów i produkcji,

 6. Wydawanie opinii, rekomendacji oraz zaleceń dla branży Facility Management,

 7. Organizowanie oraz wspieranie szkoleń, programów uprawnień, systemów autoryzacji, egzaminów certyfikacji dla Facility Managerów,

 8. Wdrażanie branżowych i spokrewnionych norm istniejących w kraju i za granicą (PKN, CEN, ISO, BIFM, GEFMa, IFMA, RICS etc.),

 9. Promowanie i edukację w obszarze wysokich standardów i dobrych praktyk w obszarze Facility Management,

 10. Wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami,

 11. podwyższanie standardów zawodowych poprzez stosowanie nowoczesnych metod zarządzania (benchmarking, zarządzanie procesowe) i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (BIM, CAFM etc.),

 12. Standaryzację całego procesu świadczenia usługi Facility Management dla wszystkich rodzajów usługobiorców, w tym standaryzacja zapytań ofertowych,

 13. Lobbowanie na rzecz wpisania zawodu Facility Managera do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności oraz wpisania Facility Management do Polskiej Klasyfikacji Działalności i do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,

 14. Współpracę ze szkołami i uczelniami kształcącymi w zawodach zbliżonych do obszaru Facility Management,

 15. Lobbowanie na rzecz utworzenia kierunku studiów wyższych w zakresie Facility Management,

 16. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie w postępowaniach sądowych związanych z działalnością gospodarczą członków Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w prawie powszechnie

ny_panorama
bottom of page