FACILITY MANAGEMENT

Czym jest Facility Management (FM)?

Definicja 

 

Definicja uznawana przez PRFM to tłumaczenie i adaptacja międzynarodowej normy ISO 41011. Według niej facility management i facilities management to to samo. 

 

Norma ISO 41011 dostępna w wersji polskiej:

“Organizational function which integrates people, place and process within the built environment with the purpose of improving the quality of life of people and the productivity of the core business”

 

Norma PN-EN ISO 41011 dostępna w wersji polskiej:

---

Facility Management 


„FM to funkcja w organizacji integrująca ludzi, miejsca i procesy w zagospodarowanej przestrzeni mająca na celu poprawę jakości życia ludzi  i wydajności działalności głównej”.

Wszystkie rodzaje organizacji,  które korzystają z aktywów, budynków i usług do wspierania swojej działalności podstawowej w sposób zorganizowany, zoptymalizowany i konsekwentny, realizują działania z zakresu FM. Facility Management to zatem zorganizowany i świadomy proces pomocniczy wspomagający zarządzanie w organizacjach na szczeblach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym. To narzędzie pomocnicze, dzięki któremu możliwe jest nowoczesne i wydajne zarządzanie organizacją oraz zwiększenie jej konkurencyjności w oparciu o poprawę jakości i optymalizację procesów przez nią realizowanych.


 

Facility Management (FM) - to profesja obejmująca wiele dyscyplin dla zapewnienia funkcjonalności środowiska zbudowanego, poprzez integrację ludzi, miejsca, procesów i technologii. Inna powszechna w środowisku technicznym definicja, usankcjonowana przez umieszczenie jej w zbiorach Biblioteki Kongresu Amerykańskiego USA mówi, że FM to praktyka koordynowania fizycznego miejsca pracy z ludźmi i pracą organizacji. Integruje zasady administrowania przedsiębiorstwem (ekonomia, organizacja, zarządzanie), architektury, nauk behawioralnych (socjologia, psychologia) oraz nauk inżynierskich.


 

Czym nie jest Facility Management?

 

Facility Management nie jest pojedynczą usługą typu FM (serwisem FM): serwisem technicznym, czystości, ochrony, księgowością etc. Nie jest również usługą typu PM (property management- zarządzaniem) bądź asset managementem (zarządzaniem aktywami).

 

Facility Management wspiera każdą organizację, która realizuje za jego pomocą swoje cele podstawowe. Wykorzystując cały wachlarz serwisów, usług, kompetencji, wiedzy i doświadczeń do wspomagania zarządzania, FM usprawniania procesy i integruje usługi pomocnicze w jednym  miejscu.

 

Dzięki temu możliwe jest przejście od zdefiniowania i powtarzania tych procesów do zarządzania i optymalizacji.

 

Dążenie do modelu wzorcowego

 

Podmioty i osoby angażujące się w prace stowarzyszenia deklarują, że rozumieją pełnię znaczenia terminu Facility Management ujętego w tym dokumencie i będą dążyły do upowszechniania jego poprawnego rozumienia niezależnie od sytuacji biznesowej czy zawodowej w jakiej się znajdują.

Termin Facility Management w Polsce (stan na 2017)

 

Termin Facility Management jest kojarzony przez polskie organizacje głównie z serwisem technicznym świadczony w obszarze nieruchomości komercyjnych, rzadziej z serwisem czystości lub ochrony. Część firm z typowo polskim rodowodem (wykorzystujących głównie biurowce w swojej działalności)  postrzega go również jako stanowisko pokrewne Office Managerowi lub Recepcjoniście  umiejscawiając go stosunkowo nisko w hierarchii organizacji. Świadomość istnienia tego terminu i dostosowywanie go do potrzeb własnej organizacji wykazują przede wszystkim podmioty o kapitale zagranicznym, które ze względu na swoje korzenie przeniosły jego rozumienie na grunt Polski z bagażem swoich doświadczeń.

 

I tak firmy świadczące usługi z obszaru Property Management (zarządzanie nieruchomościami) za FM powszechnie uważają utrzymanie techniczne i inne serwisy obiektowe a także obszar rozliczania kosztów service charge.

 

Również dzięki wzmożonej promocji w latach ubiegłych sporo organizacji postrzega Facility Management jako obszar specjalizujący się w optymalizacji zużycia energii elektrycznej w organizacjach.

 

Z kolei duże korporacje nie specjalizujące się stricte w działalności na rzecz nieruchomości komercyjnych, traktują Facility Management jako dział wspomagający obsługę administracji w firmie (kwestia przeprowadzek, specjalistyczne serwisy, obsługę recepcji, obieg dokumentów, relacje z zarządcą zajmowanej  nieruchomości), a także kwestie zapewniania udogodnień dla pracowników i obsługi międzynarodowych środowisk pracowniczych.

 

 

Rynek Facility Management w Polsce - jakie podmioty go tworzą?

 

Na rynek podmiotów realizujących działania FM w Polsce zalicza się podmioty realizujące działania z zakresu FM zarówno na własne potrzeby (insourcing) jak i dla klientów zewnętrznych (outsourcing).
 

 • Utrzymanie techniczne budynków

 • Ochrona obiektu

 • Utrzymanie czystości

 • Zarządzanie zużyciem i kosztami mediów

 • Serwisy IT

 • Catering

 • Zarządzanie odpadami

 • Utrzymanie infrastruktury

 • Zarządzanie magazynem i logistyką przedsiębiorstw (o ile nie jest to działalność podstawowa)

 • Tworzenie i zarządzanie obszarem workplace

 • Usługi dla biur - corporate wellness, zaopatrzenie biur,

 • Administracja biurem i recepcją - z pogranicza działu administracji

 • Konsulting miejsca pracy

 • Renowacje, remonty i przeprowadzki

 • Konsulting inżynieryjny

 

I wiele innych usług, które w ramach Polskiej Rady Facility Management będziemy się starali integrować.

 

Rola integracji usług

Efektywny Facility Management to przede wszystkim integracja różnych usług w ramach jednej platformy na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. To również znacznie lepiej funkcjonująca i spójnie działająca komunikacja zarówno w górę jak i w dół organizacji od poziomu szeregowego pracownika aż do zarządu. Facility Management tworzy również partnerskie relacje w całym łańcuchu realizacji usług  świadczonych na rzecz organizacji, co nie jest bez znaczenia dla ich jakości, ciągłości oraz optymalizacji. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost świadomości  pracowników o biznesie swojego pracodawcy. Znacząco ułatwia to zrozumienie relacji historycznych, obecnego stanu organizacji oraz jej  przyszłych celów. Ma to ogromny wpływ na zarządzanie zmianą w organizacji.

© 2019 by POLISH FACILITY MANAGEMENT COUNCIL.